EnvironmentaList

environmentalistEnvironmentaList ønsker at…

Universitetet i Stavanger blir et universitet med fokus på etiske og bærekraftige løsninger.

Hverdagen til studentene skal bli så miljøvennlig som mulig. Dette inkluderer et grønt og etisk kantinetilbud, papirfritt pensum og økt satsing på sykkel og kollektivtransport.

Studentenes helse skal tas på alvor. Det innebærer opprettelse av en studentlegeordning på campus og at ventetid for psykolog blir kortet ned.

Universitetets Framtid – Etikk og Bærekraft

Utdanning er et av de viktigste midlene vi har for å skape en god framtid, og universitetet har en plikt til å bidra til en ansvarlig utvikling.

Våre mål:

 • Universitetet må ha etiske retningslinjer og jobbe for en mer bærekraftig utvikling.
 • Universitetet bør vektlegge miljøsertifiserte tjenester, leverandører og varer i alle innkjøpsprosesser.
 • For å beskytte akademisk frihet, bør ikke universitetet inngå avtaler med selskaper som setter krav for hvordan pengene skal brukes.
 • Universitetet bør utvide bredden av studietilbud som gir kompetanse til grønne arbeidsplasser.
 • Pensum i eksisterende studietilbud skal i større grad vurderes i et klimaperspektiv
 • Universitetet bør utnytte takarealet på bygninger til grønn teknologi. Tiltak her kan være utbygging av solcellepaneler eller takterrasse med hage.
 • Kartlegge utslipp for universitetet og bruke dette til effektivisering
 • Arbeide for at nye bygg på campus er nullutslipps- eller plusshus.

Miljøvennlig Studenthverdag

Våre mål:

 • Det må tilrettelegges for syklister ved universitetet. Vi ønsker sykkelpumper, stasjoner for sykkelreparasjon og flere sykkelparkeringer.
 • Studentrabatt for bysykler i Stavanger.
 • Flere parkeringsplasser på campus for elbiler og el-sykler.
 • Muliggjøre reservasjon av parkeringsplasser for studenter som er avhengige av bil.
 • Innføre en fordelsordning for kompiskjøring.
 • UiS som knutepunkt når det planlegges ruter for kollektivtransport.
 • Fjerne aldersgrensen på studentkort på buss for heltidsstudenter.
 • Et grønt og etisk kantinetilbud, med mer økologiske, allergivennlige og planebaserte tilbud.
 • Arbeide for plantebaserte tirsdager hos SiS.
 • Det skal legges til rette for kildesortering og resirkulering på campus
 • Nye studentboliger bør bygges med energimerking A.
 • Øke bruken av papirfritt pensum og digital eksamen.
 • Valgfri betaling av kopipenger i semesteravgift og videreføring av kopipenger mellom semestre.
 • Tidligere versjoner av pensumlitteratur skal kunne brukes i emner hvor dette er hensiktsmessig.

Studenthelse

Våre mål:

 • Ha egne studentleger på campus.
 • Øke antallet studentpsykologer slik at det samsvarer med behovsnivå og korter ventetiden.
 • Forenkle og øke helserefusjonsgrensen.
 • For at alle studenter skal ha tilgang til treningstilbudet til SiS er det nødvendig med et mer fleksibelt medlemskap for eksempel klippekort eller kvartalkort.
 • Sikre godt inneklima. Foreta jevnlige målinger av luftkvaliteten.
 • Oppgradere eldre ventilasjonsanlegg.
 • Redusere mengden nakne betongvegger da dette skaper skadelig betongstøv.

ELECTION PROGRAM

We want:

 • The University of Stavanger to focus on ethical and sustainable solutions.
 • Everyday life for the students to be as environmentally friendly as possible, which includes a green and ethical cafeteria selection, paper-free curriculum and increased investment in cycling and public transport.
 • Students health to be taken seriously. Which involves the establishment of a student doctor scheme on campus and that waiting time psychologist becomes shortened.

The university’s future – ethics and sustainability

Education is one of the most important means we have to create a good future, and the university has a duty to contribute to responsible Development.

Our goals:

 • University must have ethical guidelines and work for a more sustainable development.
 • University should emphasize environmentally certified services, suppliers and goods in all procurement processes.
 • To protect academic freedom, the university should not enter into agreements with companies that set requirements for how money is spent.
 • University should expand the breadth of courses that provide the skills to green jobs.
 • Curriculum of existing programs will increasingly be assessed from a climate perspective. University should utilize ceiling area of buildings to green technology. Measures here may be the development of solar panels or rooftop garden.
 • Mapping emissions for this university and use it to optimize efficiency
 • Try to ensure that new building as climate neutral.

Environmentally friendly student life

Our goals:

   • University must have ethical guidelines and work for a more sustainable development.
   • It must be designed for cyclists at the university. We wish bicycle pumps, several bike racks with roof and city bikes.
   • Student discount for city bikes in Stavanger.
   • More electric vehicles and electric bicycle parking spaces.
   • Enable reservation of parking spaces for students who rely on car.
   • Introduce a benefit scheme for buddy driving.
   • UiS shall function as a hub for new transit routes.
   • Remove the age limit on student cards on the bus for full-time students.
   • A green and ethical canteen offers, with more organic, hypoallergenic and vegan offerings.
   • Work to create animal free tuesdays at SiS.
   • It shall be made for waste sorting and recycling on campus.
   • New student housing should be built with energy labeling A.
   • Increase the use of paper-free curriculum and digital examination.
   • Optional payment of copy money in tuition and continuation of copy money between semesters.
   • Earlier versions of textbooks to be used in courses where appropriate.

Student Health

Our goals

 • University must have ethical guidelines and work for a more sustainable development.
 • Have their own student doctors on campus.
 • Hiring more student psychologists to reduce waiting time.
 • Simplify and improve health reimbursement limit.
 • To ensure that all students should have access to treningstibludet to SiS is required a more flexible membership, such as punch or block cards.
 • Ensure good indoor air quality. Make periodic measurements of air quality.

Kandidatene/candidates

Vegard Solbakk Fuglseth
Jakob Hyllseth Ryen
Jan Kristoffer Johnsen
Silje Isabel Tungland Porturas
Mahdi Aminy
Erling Nicolaisen
Magnus Jordal Iversen
Håvar Strande Årnes
Ashraf Mahmoud
Tor Håkon Carlsson
Shan Muhammad Amin
Anne Hodne Efteland
Kristian Strømnes
Hege Kristoffersen Bjelland
Gorana Drobac
Volodymyr Gontsa