Liberal Liste

liberallisteEn enklere studiehverdag: Studenten først!

Alle har en psykisk helse og alle kan få psykiske problemer. De fleste studenter vil i løpet av studiene oppleve vanskelige perioder, da er det viktig å ha noen å snakke med. En god og lett tilgjengelig studenthelsetjeneste er viktig for å unngå at studenter avbryter studiene på grunn av psykiske helseproblemer.

Liberal liste vil utvide tilbudene til studenthelsetjenesten og lage flere lavterskeltilbud. Vi vil øke bevilgningene til SiS psykologtjeneste for å øke kapasiteten. Studentene må ta vare på helsen sin, det er en gruppe med helt spesifikke helseproblemer, og dette er noe vi trenger å ta på alvor. Et best mulig velferdstilbud på UiS vil gi trygge rammer rundt studiene. Derfor vil Liberal Liste sikre en utvidet fastlegeordning for studentene. Liberal Liste vil fortsetter det gode arbeidet for å sikre et åpent og tolerant universitet, hvor alle blir tatt på alvor og studentenes rettigheter blir respektert.

Gode rammer og forutsigbarhet skaper en bedre studiehverdag. Gode boforhold står derfor sentralt. Liberal Liste mener at gode boforhold sikres best gjennom flere studentboliger. Derfor vil vi bygge 200 studentboliger i Stavanger årlig.

Liberal liste vil:

 • Styrke studenthelsetjenesten.
 • Bevilge mer penger til SiS psykologtjeneste.
 • Sørge for kortere ventetid i psykologtjenesten
 • Få på plass utvidet fastlegeordning for studenter
 • Styrke tillitsvalgtordningen.
 • Styrke karrièresenteret.
 • Styrke servicetilbudene.
 • Bygge 200 studentboliger i Stavanger hvert år i løpet en femtenårsperiode

 

Kvalitet i utdanningen:

Frihet betyr like muligheter til å studere, uavhengig av bakgrunn. Det er viktig at universitetet bidrar til å utdanne fremtidige arbeidstakere, men utdanning er også viktig fordi samfunnet trenger borgere med evne til kritisk tenkning og selvrefleksjon. Et høyt kunnskapsnivå i samfunnet er utelukkende positivt.

Læring er en kombinasjon av teori og praksis. Studenter blir i for stor grad overlatt til seg selv når de ønsker praktisk kompetanse innenfor sitt fagfelt. Liberal Liste mener at programmene burde legge opp til mer studentaktiv forskning som undervisningsmetode. Vi synes at det burde være bedre muligheter for praksis innen teoritunge fag. Praksis kan også være med på å synliggjøre for studenter hva de kan bruke utdanningen sin til, og skape gode kontakter til næringslivet.

Ikke alle tar et tradisjonelt studieløp, Liberal Liste ønsker at UiS skal tilrettelegge slik at det blir lettere for de studentene som vil ta et alternativt studieløp. Liberal Liste synes at universitetet skal tilrettelegge for studenter som vil ta mer enn 30 studiepoeng.

Liberal Liste vil:

 • Gjøre praksis til valgfag i teoritunge studieretning
 • Gjøre kolliderende eksamen til gyldig kontonasjonsgrunn
 • Stille krav til at forelesere har pedagogisk kompetanse

 

Framtidsuniversitet

UiS må henge med i tiden

Selv om vi er et relativt nytt universitet kan vi være i forkant. På sikt bør alle forelesninger bli tilgjengelig på nett, enten som podcast eller videopodcast. Skriftlig eksamen på papir er gammeldags, noe også UiS må ta innover seg, derfor vil Liberal Liste at skriftlig eksamen som hovedregel skal være digital senest fra 2019. Det er viktig å tenke på hvordan teknologien brukes, ikke bare at den skal brukes. Digitale læremidler må brukes på en slik måte at de faktisk gir studentene et bedre læringsutbytte.

Ny utvikling fører til nye utfordringer. Med en stadig digitalisering av samfunnet må også studenters personvern beskyttes. Studenter skal til enhver tid være klar over opplysningene som er lagret om dem av UiS og SiS.

UiS er et privilegert campusområdet. Det er et stort område med mange muligheter. Liberal Liste savner en helhetlig plan for utbygging av campus, og bruk av områdene som allerede er utbygget. Liberal Liste ønsker å ta hele campus i bruk, også uteområdene. Derfor vil vi at UiS skal utvikle en egen parkstrategi slik at også uteområdene blir hyggelige å oppholde seg i. Vi vil at disse områdene skal bli brukt til både studier og rekreasjon.

Et annet viktig aspekt for et framtidsuniversitet er et godt kollektivtilbud, med gode priser for studentene. Liberal Liste ønsker på sikt skinnegående transport fra sentrum til campus, og videre ut til Forus og flyplassen. På kort sikt ønsker vi at studentkortet skal bli sonefritt, og at det skal kunne kjøpes for samme pris og ha de samme betingelsene som ungdomskortet har i dag. I tillegg vil vi at busstilbudet til campus fra hele regionen forbedres.

Liberal Liste vil:

 • Sikre digital eksamen etter ”bring your own device modellen” innen 2019
 • Sikre at podcast eller video av forelesningene legges på nett.
 • Sikre studentenes personvern
 • Få på plass en plan for revitalisering av uteområdene på campus
 • Bygge studentparken
 • Få på plass en helhetlig estetisk plan for campus
 • Sørge for en utslippskartlegging av universitetet
 • Sørge for at alle nye bygg på campus skal være nullutslippshus eller plusshus
 • Forbedre studentbusskortet slik at det får like betingelser som ungdomskortet, altså at det kan brukes i hele Rogaland på buss, båt og tog
 • Forbedre busstilbudet slik at det blir enklere å komme til campus fra hele regionen
 • Sørge for at dobbeldeckere og leddbusser sendes i rushtiden, heller enn på tilsynelatende vilkårlige tidspunkt
 • Bygge «sykkelhotell» med ladestasjon for el-sykkel

 

Internasjonalisering

Ifølge en artikkel i Aftenbladet (https://www.nrk.no/rogaland/fa-studenter-drar-pa-utveksling-fra-uis-1.12908863) reiste kun 7% av de som hadde muligheten til det på utveksling i 2015. I Liberal Liste tror vi at internasjonalisering er et godt tiltak for økt toleranse, og forståelse. Dessuten er internasjonal erfaring viktig i en stadig mer globalisert verden. Vi tror at UiS kan gjøre enda mer for å bedre internasjonalisering. Dette handler både om å forbedre vilkårene til de som kommer til oss, slik at de få en best mulig opplevelse, og å tilrettelegge for mer utveksling for UiS-studentene. Per dags dato er det svært mange internasjonale studenter som bor på Sola Sjø, hvor det er dårlige bussforbindelser. Når disse kan ønske seg bolig vil det bli informert om avstand osv. til universitetet, og studenter vil ha mulighet til å sjekke busstilbud. Uavhengig av om det er internasjonale studenter, eller andre studenter, som skal bo her, trenger et området med så mange studenter bedre bussforbindelser.

Vi tror at det noen ganger kan være vanskelig å få på plass fagene en ønsker, og som også skal passe inn i fagplanen på UiS, når en planlegger utveksling. Fordi det går mye arbeid ned i planleggingen, vil vi etablere godkjente fagpakker med godkjente universitet for å gjøre arbeidet lettere. Disse pakkene vil ikke være obligatoriske, vi ønsker at studenten fremdeles skal ha mulighet til å sette sammen sin egen pakke. Gjennom de godkjente fagpakkene vil det likevel bli lettere for de studentene som ønsker å velge disse.

Liberal Liste vil:

 • Sørge for at internasjonale studenter kan ønske seg bolig, og på forhånd få god informasjon om mulighetene, slik at de kan ta et velinformert valg innen 2018
 • Etablere godkjente fagpakker for de utvekslingsprogrammene som ikke har det innen 2020
 • Jobbe med Kolumbus for å forbedre bussforbindelsene på Sola Sjø

 

Kandidater

 Nora Shaban
Rebekka Nygaard
Sofie Birgitte Andersen
Milica Tomasevic
Jenny Bjørklund
Tijana Tomasevic
Svein Soldal Eggerud
Linn Enæs Steensrud