Stillingsbeskrivelse nestleder læringsmiljø

Nestleder for læringsmiljø (Vice President for learning environment)

 1. Ha et læringsmiljø ansvar i StOr.
 1. Ha ansvar for det arbeidet StOr gjør i forbindelse med læringsmiljø ved UiS.
 • Være leders stedfortreder i Kvalitet og læringsmiljøutvalget (KLU) ved UiS,
 • Ansvar for å kalle inn til formøter til KLU med studentrepresentantene
 • Bistå studenter som henvender seg til StOr ang. læringsmiljøproblemer.
 1. Følge opp læringsmiljøpolitikken på institusjonen og nasjonalt.
  • Følge opp rammeplaner til UiS.
  • Følge opp høringsuttalelser fra StOr og NSO som omhandler læringsmiljø.
 1. Ansvar for informasjon og profilering
  • Koordinere informasjonsflyten til studenter, presse og andre interessenter om hva StOr er, hva StOr jobber med og hvordan studentdemokratiet fungerer
  • Følge opp saker som StOr jobber med som kan være interessante for den generelle student og informere videre om disse.
  • Ansvar for å holde StOrs hjemmesider på internett oppdaterte og aktuelle, sammen med Organisasjonskonsulent på norsk og engelsk.
 1. Arbeide overfor SiS med tanke på studentvelferd ved Universitetet, med hovedvekt på
  • Tilbud til studentene.
  • Følge opp vedtak fattet i Studentparlamentet som angår Studentsamskipnaden.
  • Holde seg oppdatert på arbeidet SiS styret gjør.
 1. Ansvar for å følge opp rettighetsspørsmål- og klagesaker av prinsipiell art.
  1 Holde løpende kontakt med Studentombudet om rettighetsarbeid.
 2. Påse at studenter blir gitt tilstrekkelig informasjon fra UiS og StOr om sine rettigheter og forpliktelser.
 1. Lede Parlamentsvalgkomitéen for StOr
  • Påse aktiv informasjon og profilering av valgene sammen med Parlamentsvalgkomitéen.
  • Gjennomføring av studentvalgene sammen med Parlamentsvalgkomitéen.
 1. Ha ansvaret for kontakten med studentorganisasjoner og linjeforeninger
  • Lede Engasjert forumet.
  • Ansvar for tildeling av kontorer på studentenes hus.
  • Ansvar for opprettelse av studentorganisasjoner og linjeforeninger tilknyttet UiS, sammen med Organisasjonskonsulent.
  • Gjennomføre arrangementer i sammenheng med Engasjertforumet og tilby kurs.
 1. Ha oversikt over internasjonale prosessers påvirkning på studiehverdagen ved UiS. Fungere som kontaktperson for internasjonale studenter ved UiS.
  • Ha hovedansvaret for det internasjonale arbeidet i StOr.
  • Følge opp internasjonaliseringsarbeidet ved UiS, og studenter som ønsker å søke utvekslingsstudier i utlandet.
  • Holde kontakt med UIS og NOMSA studenter ifm. NOMSA.
  • Jobbe for internasjonale studenters studiesituasjon ved UIS og være kontaktperson og

være kontaktperson for disse.

 • Ha hovedansvaret for StOrs engasjement i orientation week.
 1. Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter.
 1. Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 1. Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 1. Ha ansvar sammen med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året.
 1. Ha fast kontortid i ukedagene.
  • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder.
  • Delta på arrangementer i regi av StOr