Leder

LEDER (President)

 1. Representere Studentorganisasjonen StOr som øverste tillitsvalgt for studentene ved UiS.
 1. Ansvar i forbindelse med StOr som helhet:
  • Ha et spesielt ansvar for å ivareta et helhetssyn for drift og utvikling av StOr
  • Være ansvarlig for at vedtak fattet i StOrs organer blir iverksatt
  • Ha ansvar for å bygge opp StOrs kompetanse og sikre at relevant informasjon blir arkivert i samarbeid med resten av Arbeidsutvalget og Organisasjonskonsulent
  • Ha det overordnede ansvaret for StOrs økonomi. Leder har prokura sammen med
  • Forestå en kvalitetsstyrt personalledelse av StOr, sammen med Organisasjonskonsulent
 1. Ivareta og videreutvikle StOr sitt kontaktnett eksternt, herunder;
  • Forestå den daglige kontakt med Universitetets faglige og administrative ledelse, samt Studentsamskipnadens administrasjon.
  • Ivareta og videreutvikle kontakten overfor nasjonale studentorganisasjoner, andre studentparlament, politikere, forvaltning, næringsliv, samfunnskontakt og media.
  • Ha ansvar for håndtering av media og uttalelser, pressemeldinger og innlegg i aviser.
 1. Profilere seg aktivt mot studentene ved UiS, samt sette dagsorden for fagpolitiske saker i media og på universitetet
 1. Ansvar i forbindelse med Arbeidsutvalget.
  • Saksforberedelse og innkalling til møter i Arbeidsutvalget.
  • Lede Arbeidsutvalget møter.
 1. Ansvar i forbindelse med Studentparlamentet
  • Påse at innkalling og sakspapirer til studentparlamentet blir sendt ut til riktig tid.
  • Være ansvarlig for utarbeidelse av de halvårlige AU-rapportene til Studentparlamentet.
  • Være ansvarlig for at det blir utarbeidet et arbeids- og prinsipprogram og at disse følges opp.
 1. Gjennomføre formøter med studentrepresentantene i Universitetsstyret og eventuelle utvalg satt ned av Universitetsstyret, og være tilstede under behandlingen av aktuelle saker for StOr.
 1. Være studentrepresentant i Kvalitets og læringsmiljøutvalget ved UiS.
 1. Skal orientere om StOr sitt arbeid ved SiS og Universitetstyret på deres styremøter.
 1. Informere resten av Arbeidsutvalget om saker som det arbeides med
 1. Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til leder i perioden. Eventuelle tilleggsstudier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til Arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 1. Ha hovedansvaret for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året

12.1 Påse at styringsdokumentene følges

12.2 Disponere eller omdisponere oppgaver fra stillingsbeskrivelser, arbeidsprogram når dette er nødvendig

 1. Ha fast kontortid i ukedagene
  • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder
  • Delta på arrangementer i regi av StOr