Stillingsbeskrivelse utdanning

Nestleder for utdanning (Vice President for education)

 1. Ha et utdanningspolitisk ansvar i StOr
 2. Ha ansvar for det arbeidet StOr gjør i forbindelse med fagmiljø ved UiS.
  • Være representant i Utdanningsutvalget (UU) ved UiS.
  • Ansvar for å kalle inn til formøter til UU med studentrepresentantene
  • Bistå studenter som henvender seg til StOr ang. fagmiljøproblemer.
 • Følge opp fagpolitikken på institusjonen og nasjonalt.
  • Følge opp rammeplaner til UiS.
  • Følge opp høringsuttalelser fra StOr og NSO som omhandler fagpolitikk
 • Følge opp linjeforeningene i faglig sammenheng. Samarbeide med nestleder for læringsmiljø for å påse at linjeforeninger organiserer tillitsvalgte og har egne fagansvarlige.

  1 Ha ansvar for tillitsvalgtforum
  4.2 Holde tillitsvalgte, studentorganisasjoner og linjeforeninger oppdatert på fagpolitiske saker institusjonelt og nasjonalt.

 • Ha hovedansvaret for å følge opp og veilede tillitsvalgte
 • Påse at det velges studentrepresentanter inn i alle styrer, råd og utvalg i regi av UiS.
  • Ansvarlig for at skjema med kontaktinformasjon til tillitsvalgte fylles ut, og eventuell utvikling av skjema
  • Påse at tillitsvalgte får tilstrekkelig opplæring og kursing i tråd med samarbeidsavtalen med UiS og avholde sosiale arrangementer med disse i samarbeid med organisasjonskonsulent.
  • Ha ansvar for å melde inn oppnevninger av tillitsvalgte til rette instanser ved UiS
  • Oppfølging av studentene med verv og påse at

Institusjonen gir tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å utføre vervet.

 • Informere resten av arbeidsutvalget om pågående saker og prosjekter
 • Andre oppgaver som blir gitt av Leder i StOr, Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet.
 • Vervet skal være hovedbeskjeftigelsen til nestleder i perioden. Eventuelle tilleggs studier, eksamener, folkevalgte verv og ekstra arbeid utenom vervet må orienteres om til arbeidsutvalget og skal ikke gå på bekostning av vervet.
 • Følge opp faglige arbeidet rundt internasjonalisering på UiS
  • Holde jevnlig kontakt med Internasjonalt kontor
  • Følge opp «Strategy of International Affairs»
 • Ha ansvar med resten av AU for at Arbeidsprogrammet følges opp gjennom året
 • Ha fast kontortid i ukedagene
  • Ekstra arbeidstid må påberegnes i enkelte perioder
  • Delta på arrangementer i regi av StOr